Kallelse till extrastämma den 12/4

Till följd av lagändringar som påverkar föreningens stadgar kallas medlemmarna i HSB:s Brf Akallahöjden till extrastämma torsdagen den 12:e april, kl 19.00, i föreningslokalen på Pargasgatan 27. Kaffe serveras från kl. 18.30.

Dagordning

  1. Föreningsstämmans öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  4. Godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
  7. Val av minst två rösträknare
  8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  9. Styrelsens förslag till nya stadgar
  10. Föreningsstämmans avslutande

Förslaget till nya stadgar finns att hämta på föreningslokalen på Pargasgatan 27 samt via denna länk.

För information om deltagande i stämma, ombud, fullmakter samt röstning, vänligen se §18 i föreningens stadgar.

MEDTAG ÖVERLÅTELSEAVTAL/BOSTADSRÄTTSBEVIS.