Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls enligt stadgarna årligen senast i juni. På stämman, som är föreningens högsta beslutande organ, går medlemmarna igenom föregående års räkenskaper, väljer styrelse för föreningen och beslutar i frågor som medlemmar tagit upp i motioner eller särskilda frågor som styrelsen hänskjutit till stämman. Alla medlemmar har rätt att vara med på stämman och varje medlem har en röst. Motioner till stämman måste lämnas in skriftligt senast den sista februari. Du kan givetvis lämna förslag och synpunkter till styrelsen när som helst under året. Extrastämma hålls vid behov när det uppstår frågor som styrelsen ensam inte kan besluta om, t.ex. om- och tillbyggnad.

« - Tillbaka till ABC - »