Uteplatser

Uteplats med ursprunglig beläggning är föreningens egendom..Den ursprungliga beläggningen får inte tas bort. Skötseln av uteplatsen utförs av bostadsrättsinnehavaren. Häckar och gräsytor får ansas efter samråd med styrelsen.

Utan godkännande från styrelsen får du göra följande på din uteplats:

  • Lägga flyttbar trätrall max 2,5 x 3,5 m ovanpå ursprunglig beläggning.
  • Ställa ut flyttbara blomlådor som ej hindrar förbipasserande
  • Sätta lökar i planteringsytor
  • Plantera växter direkt till höger eller vänster om uteplatsen, minst 50 cm från fasaden

Växter som påverkar fasad eller hindrar passage kommer att tas bort.

För att bygga staket runt din uteplats måste du teckna avtal med föreningen. Utan påskrivet avtal kommer styrelsen beordra dig att avbryta arbetet och återställa uteplatsen. Du som har staket, men som saknar avtal, bör snarast fylla i ett sådant och ta med till styrelsejouren. Vid överlåtelse ska avtalet lämnas till köparen.

Skriv under och lämna in detta avtal på måndagsjouren tillsammans med en skiss som visar att uteplatsen följer följande regler:

  • Måtten på uteplatsen får inte överstiga djup 2,5 m, bredd 3,5 m.
  • Räcke får ej vara högre än 1,1 m över befintlig marknivå, dock högst i jämnhöjd med den utskjutande delen på vindskyddet
  • Spjälbredden är max 100 mm och avståndet mellan spjälorna är minst 22 mm och max 30 mm
  •  Överkanten är rak
  •  Mot vägen ska staket ska vara målade med bruten vit färg (stockholmsvit) och mot skogsparti ska de vara målade med falturöd färg (färgkulör S5040-Y80R)
  • Trall och/eller räcke är ej fast monterad i fasaden eller marken

Om föreningen måste utföra arbeten på eller vid din uteplats är du skyldig att efter anmodan helt eller delvis riva eller montera bort utförda förändringar. Eventuella skador på trall eller räcke ersätts ej av föreningen. Detsamma gäller om utförda förändringar måste nedmonteras till följd av myndighetsbeslut eller annan omständighet över vilken föreningen ej råder.

« - Tillbaka till ABC - »